kic-banner kic-banner kic-banner
 
ನಮ್ಮನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ
 
1.ಶ್ರೀ .ಎನ್.ಸಿ .ಶ್ರೀನಿವಾಸ ,
ರಾಜ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಆಯುಕ್ತರು,
ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಹಿತಿ ಆಯೋಗ
ರೂಮ್ ನಂ. 301 ,ಮಾಹಿತಿ ಸೌಧ, ದೇವರಾಜ್ ಅರಸ್ ರೋಡ್, ವಿಧಾನ ಸೌಧ ವೆಸ್ಟ್ ಗೇಟ್-2 ಮುಂಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560001.
080-22342090
 
2.ಶ್ರೀ .ಎನ್. ಪಿ.ರಮೇಶ್
ರಾಜ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಆಯುಕ್ತರು,
ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಹಿತಿ ಆಯೋಗ
ರೂಮ್ ನಂ. 105 ,ಮಾಹಿತಿ ಸೌಧ, ದೇವರಾಜ್ ಅರಸ್ ರೋಡ್, ವಿಧಾನ ಸೌಧ ವೆಸ್ಟ್ ಗೇಟ್-2 ಮುಂಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560001.
080-22342277
sic-npr-kic@karnataka.gov.in
 
3.ಶ್ರೀ.ಪಿ.ಜಿ.ವಿಜಯ ಕುಮಾರ್
ರಾಜ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಆಯುಕ್ತರು,
ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಹಿತಿ ಆಯೋಗ
ರೂಮ್ ನಂ. 004 ,ಮಾಹಿತಿ ಸೌಧ, ದೇವರಾಜ್ ಅರಸ್ ರೋಡ್, ವಿಧಾನ ಸೌಧ ವೆಸ್ಟ್ ಗೇಟ್-2 ಮುಂಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560001.
080-22262606
sic-pgv-kic@karnataka.gov.in
 
4.ಶ್ರೀ.ಎಸ್. ಎಲ್. ಪಾಟೀಲ್
ರಾಜ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಆಯುಕ್ತರು,
ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಹಿತಿ ಆಯೋಗ
ರೂಮ್ ನಂ. 202 ,ಮಾಹಿತಿ ಸೌಧ, ದೇವರಾಜ್ ಅರಸ್ ರೋಡ್, ವಿಧಾನ ಸೌಧ ವೆಸ್ಟ್ ಗೇಟ್-2 ಮುಂಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560001.
080-22371193
sic-slp-kic@karnataka.gov.in
 
5.ಶ್ರೀ . ಸುಧಾಮ್ ದಾಸ್ ಎಚ್.ಪಿ
ರಾಜ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಆಯುಕ್ತರು,
ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಹಿತಿ ಆಯೋಗ
ರೂಮ್ ನಂ. 001 ,ಮಾಹಿತಿ ಸೌಧ, ದೇವರಾಜ್ ಅರಸ್ ರೋಡ್, ವಿಧಾನ ಸೌಧ ವೆಸ್ಟ್ ಗೇಟ್-2 ಮುಂಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560001.
080-22262607
hpsd-kic@karnataka.gov.in
6.ಡಾ.ಕೆ.ಈ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ
ರಾಜ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಆಯುಕ್ತರು,
ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಹಿತಿ ಆಯೋಗ
,ಮಾಹಿತಿ ಸೌಧ, ದೇವರಾಜ್ ಅರಸ್ ರೋಡ್, ವಿಧಾನ ಸೌಧ ವೆಸ್ಟ್ ಗೇಟ್-2 ಮುಂಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560001.
080-22262605
 
7.ಡಾ.ಕೆ.ಲಿಂಗರಾಜ್
ರಾಜ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಆಯುಕ್ತರು,
ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಹಿತಿ ಆಯೋಗ
ಅರವಿಂದ ಭವನ ಮಿಥಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿ ಕಟ್ಟಡ
ನೃಪತುಂಗ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು – 560001.
080-22215655
sic-slk-kic@karnataka.gov.in

 
8.ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎಂ. ಸೋಮಶೇಖರ
ರಾಜ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಆಯುಕ್ತರು,
ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಹಿತಿ ಆಯೋಗ
ರೂಮ್ ನಂ. 205 ,ಮಾಹಿತಿ ಸೌಧ, ದೇವರಾಜ್ ಅರಸ್ ರೋಡ್, ವಿಧಾನ ಸೌಧ ವೆಸ್ಟ್ ಗೇಟ್-2 ಮುಂಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560001.
080-22372665
sic-sms-kic@karnataka.gov.in

 
9.ಶ್ರೀ .ಕೆ.ಪಿ.ಮಂಜುನಾಥ
ರಾಜ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಆಯುಕ್ತರು,
ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಹಿತಿ ಆಯೋಗ
ಮಾಹಿತಿ ಸೌಧ, ದೇವರಾಜ್ ಅರಸ್ ರೋಡ್, ವಿಧಾನ ಸೌಧ ವೆಸ್ಟ್ ಗೇಟ್-2 ಮುಂಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560001.
sic-kpm-kic@karnataka.gov.in
 
10.ಶ್ರೀಮತಿ .ಬಿ.ವಿ.ಗೀತಾ
ರಾಜ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಆಯುಕ್ತರು,
ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಹಿತಿ ಆಯೋಗ, ಬೆಳಗಾವಿ ಪೀಠ.