kic-banner kic-banner kic-banner
 
ನಮ್ಮನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ
 
1.ಶ್ರೀ .ಎಲ್.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ,
ರಾಜ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಆಯುಕ್ತರು,
ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಹಿತಿ ಆಯೋಗ
ರೂಮ್ ನಂ. 205 ,ಮಾಹಿತಿ ಸೌಧ, ದೇವರಾಜ್ ಅರಸ್ ರೋಡ್, ಆಪೊಸಿಟ್ ಟು ವಿಧಾನ ಸೌಧ ವೆಸ್ಟ್ ಗೇಟ್-2, ಬೆಂಗಳೂರು - 560001.
080-22372665
sic-lkm-kic@karnataka.gov.in
2.ಶ್ರೀ .ಎಲ್.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ,
ರಾಜ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಆಯುಕ್ತರು,
ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಹಿತಿ ಆಯೋಗ
ರೂಮ್ ನಂ. 205 ,ಮಾಹಿತಿ ಸೌಧ, ದೇವರಾಜ್ ಅರಸ್ ರೋಡ್, ಆಪೊಸಿಟ್ ಟು ವಿಧಾನ ಸೌಧ ವೆಸ್ಟ್ ಗೇಟ್-2, ಬೆಂಗಳೂರು - 560001.
080-22372665
sic-lkm-kic@karnataka.gov.in
 
3.ಶ್ರೀ .ಎನ್. ಪಿ.ರಮೇಶ್
ರಾಜ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಆಯುಕ್ತರು,
ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಹಿತಿ ಆಯೋಗ
ರೂಮ್ ನಂ. 105 ,ಮಾಹಿತಿ ಸೌಧ, ದೇವರಾಜ್ ಅರಸ್ ರೋಡ್, ಆಪೊಸಿಟ್ ಟು ವಿಧಾನ ಸೌಧ ವೆಸ್ಟ್ ಗೇಟ್-2, ಬೆಂಗಳೂರು - 560001.
080-22342277
sic-npr-kic@karnataka.gov.in
 
4.ಶ್ರೀ.ಪಿ.ಜಿ.ವಿಜಯ ಕುಮಾರ್
ರಾಜ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಆಯುಕ್ತರು,
ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಹಿತಿ ಆಯೋಗ
ರೂಮ್ ನಂ. 004 ,ಮಾಹಿತಿ ಸೌಧ, ದೇವರಾಜ್ ಅರಸ್ ರೋಡ್, ಆಪೊಸಿಟ್ ಟು ವಿಧಾನ ಸೌಧ ವೆಸ್ಟ್ ಗೇಟ್-2, ಬೆಂಗಳೂರು - 560001.
080-22262606
sic-pgv-kic@karnataka.gov.in
 
5.ಶ್ರೀ.ಎಸ್. ಲ್. ಪಾಟೀಲ್
ರಾಜ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಆಯುಕ್ತರು,
ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಹಿತಿ ಆಯೋಗ
ರೂಮ್ ನಂ. 202 ,ಮಾಹಿತಿ ಸೌಧ, ದೇವರಾಜ್ ಅರಸ್ ರೋಡ್, ಆಪೊಸಿಟ್ ಟು ವಿಧಾನ ಸೌಧ ವೆಸ್ಟ್ ಗೇಟ್-2, ಬೆಂಗಳೂರು - 560001.
080-22371193
 
6.ಶ್ರೀ . ಸುಧಾಮ್ ದಾಸ್ ಎಚ್.ಪಿ
ರಾಜ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಆಯುಕ್ತರು,
ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಹಿತಿ ಆಯೋಗ
ರೂಮ್ ನಂ. 001 ,ಮಾಹಿತಿ ಸೌಧ, ದೇವರಾಜ್ ಅರಸ್ ರೋಡ್, ಆಪೊಸಿಟ್ ಟು ವಿಧಾನ ಸೌಧ ವೆಸ್ಟ್ ಗೇಟ್-2, ಬೆಂಗಳೂರು - 560001.
080-22262607
7.ಡಾ.ಕೆ.ಈ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ
ರಾಜ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಆಯುಕ್ತರು,
ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಹಿತಿ ಆಯೋಗ
,ಮಾಹಿತಿ ಸೌಧ, ದೇವರಾಜ್ ಅರಸ್ ರೋಡ್, ಆಪೊಸಿಟ್ ಟು ವಿಧಾನ ಸೌಧ ವೆಸ್ಟ್ ಗೇಟ್-2, ಬೆಂಗಳೂರು - 560001.
 
8.ಡಾ.ಕೆ.ಲಿಂಗರಾಜ್
ರಾಜ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಆಯುಕ್ತರು,
ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಹಿತಿ ಆಯೋಗ
ಅರವಿಂದ ಭವನ ಮಿಥಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿ ಕಟ್ಟಡ
ನೃಪತುಂಗ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು – 560001.