ಇಂಗ್ಲಷ್   ಮನೆ
 
 
  
ಸುಸ್ವಾಗತ:
ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಹಿತಿ ಆಯೋಗವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಚಿಸಿದೆ. ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಆಯುಕ್ತರು (ರಾಮುಮಾಆ) ಹಾಗೂ 10 ಜನರನ್ನು ಮೀರದಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಆಯುಕ್ತರು (ರಾಮಾಆ) ಇರಬಹುದಾಗಿದ್ದು. ಇವರನ್ನು ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ನೇಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚು...
 
 
ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ
ಮೇಲ್ಮನವಿ/ದೂರು/ಅರ್ಜಿ
ಹೆಸರು:
(ಅರ್ಜಿದಾರ/ಪ್ರತಿವಾದಿ)
ವಿಳಾಸ :

 
r2i
 
 
ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಹಿತಿ ಆಯೋಗದಿಂದ ತಯಾರಿಸಿ,ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿರುವುದು.