kic-banner
ಈ ಹಿಂದೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ರಾಜ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಆಯುಕ್ತರು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಆಯುಕ್ತರುಗಳ ಪಟ್ಟಿ.


    ಹೆಸರು ಕಾರ್ಯಾವಧಿ
ರಾಜ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಆಯುಕ್ತರುName ಶ್ರೀ ಕೆ.ಕೆ. ಮಿಶ್ರಾ

30-07-2005
ರಿಂದ
09-07-2010 ರವರೆಗೆ
ರಾಜ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಆಯುಕ್ತರುName ಶ್ರೀ ಎ.ಕೆ.ಎಂ. ನಾಯಕ್,

12-01-2011
ರಿಂದ
24-07-2015 ರವರೆಗೆ
ರಾಜ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಆಯುಕ್ತರುName       ಶ್ರೀ ಡಿ.ಎನ್.ನರಸಿಂಹ ರಾಜು

02-05-2016
ರಿಂದ
04-11-2016 ರವರೆಗೆ
ರಾಜ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಆಯುಕ್ತರುName ಡಾ. ಸುಚೇತನ್ ಸ್ವರೊಪ್

06-09-2017
ರಿಂದ
05-09-2018 ರವರೆಗೆ
ರಾಜ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಆಯುಕ್ತರುName ಶ್ರೀ .ಎನ್.ಸಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ

06-05-2019
ರಿಂದ
04-05-2024 ರವರೆಗೆ

ರಾಜ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಆಯುಕ್ತರುName ಶ್ರೀ .ಕೆ.ಎ. ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ
27-10-2005
ರಿಂದ
27-10-2010 ರವರೆಗೆ
ರಾಜ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಆಯುಕ್ತರುName ಡಾ: ಹೆಚ್. ಎನ್. ಕೃಷ್ಣ
04/07/2007
ರಿಂದ
28/09/2011 ರವರೆಗೆ
ರಾಜ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಆಯುಕ್ತರುName ಶ್ರೀ. ಜೆ.ಎಸ್ .ವಿರುಪಕ್ಷಯ್ಯ
06-10-2008
ರಿಂದ
22-10-2013 ರವರೆಗೆ
ರಾಜ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಆಯುಕ್ತರುName ಶ್ರೀ. ಡಿ. ತಂಗರಾಜ್
12/01/2011
ರಿಂದ
09/01/2015 ರವರೆಗೆ
ರಾಜ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಆಯುಕ್ತರುName ಶ್ರೀ. ಎಮ್.ಅರ್.ಪೂಜರ್
19-01-2011
ರಿಂದ
30-05-2015 ರವರೆಗೆ
ರಾಜ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಆಯುಕ್ತರುName ಶ್ರೀ .ಟಿ. ರಾಮ ನಾಯಕ್
19-01-2011
ರಿಂದ
18-01-2016 ರವರೆಗೆ
ರಾಜ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಆಯುಕ್ತರುName ಡಾ. ಶೇಖರ್ ಡಿ. ಸಜ್ಜನ್ನರ್
19-01-2011
ರಿಂದ
18-01-2016 ರವರೆಗೆ
ರಾಜ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಆಯುಕ್ತರುName ಶ್ರೀ. ಶಂಕರ್ ಅರ್.ಪಾಟೀಲ್
28-10-2014
ರಿಂದ
05-06-2017 ರವರೆಗೆ
ರಾಜ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಆಯುಕ್ತರುName ಶ್ರೀ. ಚಂದ್ರೇಗ್ವೌಡ ಕೆ.ಎಮ್
05-03-2016
ರಿಂದ
27-08-2018 ರವರೆಗೆ
ರಾಜ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಆಯುಕ್ತರುName ಡಾ. ಸುಚೇತನ್ ಸ್ವರೊಪ್
05-03-2016
ರಿಂದ
05-09-2017 ರವರೆಗೆ
ರಾಜ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಆಯುಕ್ತರುName ಶ್ರೀ .ಎಲ್.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ
28-10-2014
ರಿಂದ
26-10-2019 ರವರೆಗೆ
ರಾಜ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಆಯುಕ್ತರುName ಶ್ರೀ. ಎನ್.ಪಿ.ರಮೇಶ್
05-03-2016
ರಿಂದ
04-03-2021 ರವರೆಗೆ
ರಾಜ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಆಯುಕ್ತರುName ಶ್ರೀ. ಪಿ.ಜಿ.ವಿಜಯ ಕುಮಾರ
05-03-2016
ರಿಂದ
04-03-2021 ರವರೆಗೆ
ರಾಜ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಆಯುಕ್ತರುName ಶ್ರೀಮತಿ . ಬಿ.ವಿ ಗೀತಾ
11-12-2019
ರಿಂದ
08-04-2022 ರವರೆಗೆ
ರಾಜ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಆಯುಕ್ತರುName ಶ್ರೀ. ಎಸ್. ಎಲ್ ಪಾಟೀಲ್
13-02-2018
ರಿಂದ
10-02-2023 ರವರೆಗೆ
ರಾಜ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಆಯುಕ್ತರುName ಶ್ರೀ. ಎಚ್.ಪಿ ಸುಧಾಮ್ ದಾಸ್
13-02-2018
ರಿಂದ
10-02-2023 ರವರೆಗೆ
ರಾಜ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಆಯುಕ್ತರುName ಡಾ.ಕೆ.ಈ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ
13-02-2018
ರಿಂದ
10-02-2023 ರವರೆಗೆ
ರಾಜ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಆಯುಕ್ತರುName Not given ಡಾ.ಕೆ ಲಿಂಗರಾಜ್
13-02-2018
ರಿಂದ
10-02-2023 ರವರೆಗೆ
ರಾಜ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಆಯುಕ್ತರುName Not given ಶ್ರೀ .ಎಸ್.ಎಂ ಸೋಮಶೇಖರ
06-05-2019
ರಿಂದ
19-06-2023 ರವರೆಗೆ
ರಾಜ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಆಯುಕ್ತರುName Not given ಶ್ರೀ ಕೆ.ಪಿ ಮಂಜುನಾಥ
06-05-2019
ರಿಂದ
04-05-2024 ರವರೆಗೆ