kic-banner
ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ            
ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಂಖ್ಯೆ:
ಹೆಸರು:
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ :
ಐ.ಪಿ.ಓ ಸಂಖ್ಯೆ :   
ಜಿ.ರ್.ರ್ ಸಂಖ್ಯೆ :     ಜಿ.ರ್.ರ್ ವರ್ಷ:
Announcements

1. ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಎಲ್ ಪಾಟೀಲ್ , ರಾಜ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಆಯುಕ್ತರು ದಿನಾಂಕ : 18-08-2022 ರಂದು ರಜೆ ಇರುವ ಕಾರಣ, ನ್ಯಾಯಪೀಠ -2 ರಲ್ಲಿನ ಸದರಿ ದಿನಾಂಕದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ : 01-09-2022 ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ. .