kic-banner
 
ಪ್ರತಿ: ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
 
ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ
ಕರ್ನಾಟಕದ ನಿಯಮಗಳು
ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು/ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು
 
ಶ್ರೀ ಎ.ಕೆ.ಎಂ. ನಾಯಕ್,
ರಾಜ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಆಯುಕ್ತರ ನೇಮಕಾತಿ
ಪ್ರತಿ/ನೋಡಿ
ಶ್ರೀ.ಜೆ.ಎಸ್. ವಿರೂಪಾಕ್ಷಯ್ಯ, ರಾಜ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಆಯುಕ್ತರವರ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರತಿ/ನೋಡಿ
ಶ್ರೀ ಡಿ.ತಂಗರಾಜ್,, ರಾಜ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಆಯುಕ್ತರವರ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರತಿ/ನೋಡಿ
ಶ್ರೀ ಎಂ.ಆರ್.ಪೂಜಾರ್, ರಾಜ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಆಯುಕ್ತರವರ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರತಿ/ನೋಡಿ
ಶ್ರೀ ಟಿ.ರಾಮ ನಾಯಕ್, ರಾಜ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಆಯುಕ್ತರವರ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರತಿ/ನೋಡಿ
ಡಾ: ಶೇಖರ್ ಡಿ.ಸಜ್ಜನರ್, ರಾಜ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಆಯುಕ್ತರವರ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರತಿ/ನೋಡಿ
ಶ್ರೀಮತಿ. ನೀಲಾ ಮಂಜುನಾಥ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರವರ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರತಿ/ನೋಡಿ
ಶ್ರೀ ಟಿ. ಅಶೋಕ್, ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿರವರ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರತಿ/ನೋಡಿ
ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ 2006 ಪ್ರತಿ/ನೋಡಿ
ಸಂಖ್ಯೆ.ಡಿಪಿಎಆರ್ 17 ಆರ್ಟಿಐ 2006 ದಿನಾಂಕ: 29-06-2007 ಪ್ರತಿ/ನೋಡಿ
ಸಂಖ್ಯೆ.ಡಿಪಿಎಆರ್ 28 ಆರ್ಟಿಐ 2006 ದಿನಾಂಕ: 29-01-2007 ಪ್ರತಿ/ನೋಡಿ
ಸಂಖ್ಯೆ.ಡಿಪಿಎಆರ್ 44 ಆರ್ಟಿಐ 2004 ದಿನಾಂಕ: 05-12-2005 ಪ್ರತಿ/ನೋಡಿ
ಸಂಖ್ಯೆ.ಎಸ್ಸಿಐಸಿ-1-ಸಾ.ಮಾ.ಅ.-2005 ದಿನಾಂಕ: 13-09-2005 ಪ್ರತಿ/ನೋಡಿ
ಸಂಖ್ಯೆ.ಎಸ್ಸಿಐಸಿ-08-ಎಎಂಡಿ 2007 ದಿನಾಂಕ: 14-02-2007 ಪ್ರತಿ/ನೋಡಿ
ಸಂಖ್ಯೆ.ಎಸ್ಸಿಐಸಿ(ಪೇ) 082-05 ದಿನಾಂಕ: 06-10-2005 ಪ್ರತಿ/ನೋಡಿ
ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆಯಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪ್ರತಿ/ನೋಡಿ